Artikel 1 – Definitie

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een aanhangwagen: een aanhangwagen als bedoeld in het Wegenverkeersreglement met een maximaal totaal gewicht van 3500 kg, niet ingericht op het (tijdelijk) verblijf van personen en uitsluitend bestemd voor het vervoer van zaken..

Artikel 2 – De overeenkomst

Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.

Artikel 3 – Garantie

  1. Verkoper verleent de eerste afnemer van een nieuw vervaardigde aanhangwagen met een massa tot 3,5 ton gedurende een periode van 24 maanden na het moment van overdracht van eigendom en risico garantie op de kwaliteit van de verwerkte materialen, de constructie en de uitvoering van de gekochte voortbrenging. Verkoper verleent de eerste afnemer van een nieuwe aanhangwagen met luchtdrukrem garantie gedurende een periode van 12 maanden na overdracht van risico, mits de afnemer een handelaar, een rechtspersoon naar publiekrecht of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is. In geval van gebruikte goederen, showvoertuigen, demonstratievoertuigen of ’tweedehands’-achtige aanbiedingen is iedere vorm van garantie uitgesloten indien de afnemer een handelaar is, een rechtspersoon is naar publiek recht of een publieksrechtelijke instelling is. Voor consumenten als eerste afnemer zijn de wettelijke regelingen van toepassing.
  2. Op nieuwe aanhangwagens en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
  3. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
  4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  • De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  • De opdrachtgever de aanhangwagen zwaarder heeft beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht;
  • De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  • Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De opdrachtgever dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de reparateur te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
Menu